Política de privadesa

Des de l’associació OC-VALÉNCIA volem oferir-te una experiència de navegació i un servici segur i de confiança. Per això, hem implementat la present Política de Privadesa que complix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i de lliure circulació d’estes dades. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la teua privacitat i ser transparents en l’ús de les teues dades.

En esta Política de Privacitat també volem aprofitar per informar sobre com tractarem les teues dades tant si s’actua com a empresa o com a professional i demanem les teues dades amb finalitats relacionades amb l’enviament de comunicacions electròniques. Tot això en virtut del que disposa el Reglament conegut com e-Privacy, 2017/0003, de 10 de gener de 2017, sobre el respecte de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les comunicacions electròniques i per qual es deroga la Directiva 2002/58 / CE.

1. Qui és el titular d’esta pàgina web i responsable d’esta Política de Privacitat?

El titular d’esta pàgina web és:

ASSOCIACIÓ OC-VALÉNCIA

2. Quines dades recollim?

Normalment, a través de la nostra pàgina web recollim dades de contacte de l’usuari per a donar informació de les finalitats de la nostra associació, com es descriu a continuació.

3. En quins apartats de la nostra pàgina web recollim les teues dades personals?

3.1.  A través del formulari de Contacte

A través d’este formulari de contacte on s’haurà d’omplir una sèrie de camps per a identificar-te, recollirem la informació necessària per a resoldre la petició que ens pugues efectuar.

3.2. A través de les xàrcies socials

Podrem recollir les seues dades a través del seu perfil d’usuari en les xàrcies socials que utilitzem des de l’associació, ​​les quals estan detallades en l’apartat 11 de la present política.

3.3. Recollida de dades de persones jurídiques o professionals

Si vostè és un usuari que contacta amb nosaltres però actua en representació d’una persona jurídica o és un professional independent, també recaptarem les seues dades per a contactar amb vosté i també, en el seu cas, sempre i quan ens ho autoritze en el moment oportú, per eixemple, mitjançant la validació de la present Política de Privadesa.

4. Quin és l’objectiu o finalitat de la recollida de dades?

El correu electrònic des del qual ens escriga al nostre correu, l’utilitzarem per remetre-li informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens haja plantejat.

En cap cas rebrà informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment exprés prèviament, vetlant d’esta manera per complir amb els paràmetres de la normativa europea.

Així mateix, l’informem que les seues dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguen la mera informació dels servicis i de les activitats que l’associació Oc-Valéncia oferix i que pretenem que siguen de la seua utilitat.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeta la comunicació de les seues dades a qualsevol altra entitat o empresa.

5. Ús de les dades personals i ús de les dades per a finalitats comercials

L’associació Oc-Valéncia comunica als seus Usuaris que les dades personals que ens faciliten seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

1. Atendre i resoldre les sol·licituds o dubtes requerides dels Usuaris

2. Informar de novetats relacionades amb l’associació

3. Enviar informació que es considere que puga ser d’interès de l’Usuari

4. Efectuar accions de promoció o campanyes, tot complint amb les pautes establertes pel Reglament e-Privacy.

Informar l’usuari respecte de l’ús de les seues dades en el sentit de que: (I) les seues dades no es faran servir amb altres fins que els de dur a terme el tractament que en el seu moment va consentir expressament o per al que establix la present política per la nostra part; (II) tota esta informació es guarda en un servidor segur.

Advertir-lo que la informació que facilite a través de la pàgina web pot revelar o permetre que altres deduixen dades o altres aspectes de la seua vida privada. D’esta manera, en facilitar esta informació de forma totalment voluntària a través de qualsevol mitjà de la nostra plataforma, l’Usuari està acceptant expressament i voluntàriament esta Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

6. Compartir informació amb tercers

Com ja s’ha establit en els punts anteriors, l’associació Oc-Valéncia no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers. En el cas que volguera fer-ho, se li informarà prèviament i es  sol·licitarà el seu consentiment.

7. Consentiment inequívoc per al tractament de les seues dades

7.1. Consentiment de les persones físiques

En compliment del que exigix ​​el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que establixen les nostres polítiques internes, cada vegada que l’usuari ens faça arribar o envie dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seues dades.

També, quan ens escriga a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seues dades per la finalitat o petició que ens haja indicat.

Amb esta (es) acció (ns), ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que l’associació Oc-Valéncia, tracte les seues dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L’Usuari garantix que les dades personals facilitades a l’entitat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L’acceptació de l’Usuari de que les seues dades siguen tractades amb les finalitats referides en esta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

8. Sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit

El Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’usuari eixercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seues dades.

L’associació Oc-Valéncia li oferix la garantia legal de l’aplicació d’estos drets pel que, vostè, en qualsevol moment i/o quan així ho considere convenient, podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit escrivint al correu electrònic de contacte : info@oc-valencia.org . Haurà d’adjuntar còpia del seu DNI (titular de les dades) indicant a l’assumpte de manera expressa la petició que desitja realitzar: accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat o oblit.

No obstant això, és important que com a Usuari tinga en compte que la informació que ja haja compartit amb altres usuaris per altres vies podria continuar sent visible i que l’entitat s’exonera de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’esta informació.

De la mateixa manera, l’associació no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, podent contindre’s en estos mecanismes certa informació del perfil públic que ja haja estat cancel·lada per l’entitat però que encara conste en Internet per la redifusió de la mateixa, i en este cas, recomanem es dirigisca als responsables d’estes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l’exercici d’un dret a l’oblit.

A continuació li expliquem en què consisteix cada dret:

Accés: A través de l’exercici d’este dret pot conèixer les dades de caràcter personal que estan sent tractades de la seua persona per part de l’associació, la seua finalitat, l’origen o la seua possible transferència a tercers.

Rectificació: Consistix en garantir que l’usuari puga modificar les seues dades de caràcter personal inexactes o incompletes, havent d’especificar a la sol·licitud quines dades es vol modificar.

Cancel·lació: Permet la cancel·lació de les seues dades personals per inadequades o excessives

Oposició: Amb el dret d’oposició l’usuari pot oposar-se a que no es realitze el tractament de les dades en supòsits com activitats de publicitat i prospecció comercial o bé quan este tractament tinga com a fi l’adopció d’una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seues dades personals

Portabilitat: Podrà rebre les seues dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i poder transmetre, a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible

Supressió o oblit: Podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació deguda quan es done algun dels supòsits contemplats. Per eixemple, tractament il·lícit de dades o quan haja desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida

9. Majoria d’edat

Per a ser Usuari de la nostra plataforma és necessària la majoria d’edat, pel que serà necessari que l’usuari siga major de 18 anys.

10. Mesures de seguretat en la recollida de dades

Per garantir la seguretat a la nostra pàgina web, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantindre la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres usuaris que hagen estat remesos o recollits a través dels mitjans esmentats al punt 3.

D’esta manera, l’associació Oc-Valéncia manté els nivells de seguretat de protecció de les seues dades requerides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d’abril, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari facilite a través de la plataforma.

També, en qualitat d’Usuari de la nostra pàgina web entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permeten confiar en la veracitat de la Web en la qual està introduint les seues dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les seues dades d’identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguen necessàries.

L’usuari és l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implemente en relació amb la protecció de les seues dades, amb la qual cosa, l’associació no es fa responsable de les situacions on l’Usuari no haja implementat les mesures de seguretat que corresponguen; ni de les seues conseqüències, així com degut a causes o danys provocats per tercers aliens a l’entitat, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb allò establit abans, l’associació no pot garantir que tercers no autoritzats puguen tindre coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels servicis oferits a la pàgina web. No obstant això, com a mesura, sí que s’han disposat unes condicions d’ús en el nostre Avís Legal i unes condicions d’ús.

11.  Política a les xàrcies socials

L’associació Oc-Valéncia disposa d’un perfil corporatiu a les xàrcies socials Facebook, Twitter i Youtube.

Així, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, l’entitat és “Responsable del tractament de les seues dades” amb motiu de l’existència d’estos perfils a les xàrcies socials i el fet que ens seguisca i el puguem seguir, també.

Això significa que, si decidix incorporar el seu perfil corporatiu com a seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfils, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i sobre com fem servir les seues dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seues dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, tot sempre baix els efectes del Reglament abans esmentat.

D’altra banda, l’informem que utilitzarem estes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que es fan a Oc-València o bé on es participa; o bé sobre temes que considerem poden ser del seu interès. Emprant les funcionalitats d’estes plataformes, és possible que al seu mur o perfil, veja publicades notícies amb este tipus d’informació.

Ara bé, també li fem saber que no hi ha cap vincle entre l’associació i estes plataformes o xàrcies socials, de manera que acceptarà la seua política d’ús i condicions una vegada accedisca a les mateixes i/o valide els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així, l’associació no serà mai responsable per l’ús o tractament de les dades que es faça fora de l’estricta relació i prestació de servicis indicades en esta política.

12. Modificació de la present Política de Privadesa

L’associació Oc-Valéncia es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que poguera realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina web.

En cas que esta modificació afectara pel que fa al tractament de les seues dades, per eixemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’esta realitat perquè indique la seua conformitat o disconformitat.

Es recomana a l’Usuari, en tot cas, que procedisca a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web cada vegada que hi accedisca.

13. Acceptació inequívoca per al tractament de dades

D’acord amb tot l’expressat en la present política de privacitat, l’usuari acceptarà els tractaments de dades a partir dels canals i formularis ja expressats en esta política i per a les finalitats descrites al punt 5.